No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

සාර්ථක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් දියුණු රටක් 06

පස්වන කරුණ උසස් තත්වයෙන් යුතු යටිතල පහසුකම් සපිරීම හා සන්නිවේදන් හැකියාව යටිතල පහසුකම් යන්නේන අදහස් වෙන්නේ මාර්ග පද්ධතියම විතරක් නෙ...