No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

වි.සී. ලොක්කට එන්න කියාපිය, මේවට උත්තර දෙන්න කියාපිය,

මේ දවස්   වල නැගලා දුවන මාතෘකාවක් තමයි සයිටම් කියන්නේ. රටේ පැවැත්වෙන වැඩවර්ජන වලින් හතරෙන් තුනකටම හේතුව ඕක තමයි. කොහොම හරි මම දැන් ටික ...