No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

සාර්ථක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් දියුණු රටක්

පළමු කරුණ නීතිය හා සාමයේ සුරක්ෂිත භාවය හා භෞමිකඅඛණ්ඩතාවය ටිකක් හිතන්න දියුණු යැයි සම්මත රටක අපරාධකාරයක් උනාම අපරාධකාරයා අල්ලලා උ...