පංච කල්යාණියනි

සියුමැළියන් දහසක් පැමිණි මා ලොව ඔබත් ඒ අතර සිටි කෙනෙක් පමණි ඔබගේ වියෝවේ විරහ වේදනාව මා හද බුර බුරා දවාලයි නීල නයන, සිනා මුව මඩල, ක...