කෙටියෙන්

ඩිංගක් හිතෙන ඒවා දානවා මෙතන මොකද සමහර ඒවා ගැන කොච්චර හිතුවත් එච්චර තමයි නිසා

දුන්නැත්තන් ඉතින් දන්නවානේ අපායට තමයි….

මට අහන්න ලැබුන චීන ජන කතාවක මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා, එක්තරා කාලෙක හිටියා කොටි ධේනුවක් මේ කොටි ධේනුව බොහොම සැර පරුෂ කොටි ධේනුවක් ඉති...