කෙටියෙන්

ඩිංගක් හිතෙන ඒවා දානවා මෙතන මොකද සමහර ඒවා ගැන කොච්චර හිතුවත් එච්චර තමයි නිසා

සාර්ථක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් දියුණු රටක්

පළමු කරුණ නීතිය හා සාමයේ සුරක්ෂිත භාවය හා භෞමිකඅඛණ්ඩතාවය ටිකක් හිතන්න දියුණු යැයි සම්මත රටක අපරාධකාරයක් උනාම අපරාධකාරයා අල්ලලා උ...