සමානාත්මතාවය

කාන්තාව හා පිරිමියා වෙනස් වෙන්නේ හේතු දෙකක් මත පමණි 01.    සමාජමය හේතු 02.    ජීව විද්‍යාත්ම හේතු මෙහිදී ඔබ සමාජමය හේතු අවම කිරීම ...