No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

පුද්ගලිකයි රහසිගතයි

අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා සහෝදරයෝ හත්දෙනාගේ කථාව තාත්තා එක කෝටුව බැගින් වෙන වෙනම අරගෙන කැඩුවත් කෝටු හතම එකට තියලා මිටිය කඩන්න බැරි උන සිද...